REGULAMIN CZYTELNI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W RADYMNIE

Prawo do korzystania z czytelni

§ 1

1. Z księgozbioru czytelni mogą korzystać wszyscy, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2. Korzystanie z zasobów czytelni jest bezpłatne.
3. Księgozbiór czytelni udostępniany jest na miejscu.
4. Prawo do korzystania z czytelni czytelnik uzyskuje po złożeniu u bibliotekarza dowodu potwierdzającego tożsamość, legitymacji służbowej, legitymacji szkolnej.
5. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę pozostawia się w wyznaczonym do tego miejscu.
6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

Zasady udostępniania zbiorów na miejscu

§ 2

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz księgozbioru ogólnego.
2. Przyniesione do czytelni własne książki i czasopisma czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
3. Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
4. Książki z księgozbioru podręcznego podaje czytelnikowi bibliotekarz.
5. Po skorzystaniu z wybranych materiałów bibliotecznych czytelnik zwraca książę bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta inny czytelnik.
7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
8. Jeśli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje czytelnika o jej dostępności w innych bibliotekach.

Udzielanie informacji

§ 3

1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

Poszanowanie i zabezpieczenia zbiorów

§ 4

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
2. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora, o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.

Zasady kopiowania

§ 5

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.
2. Opłaty za kopiowanie (ujęte w cenniku) należy uiszczać u bibliotekarza.

Postanowienia końcowe

§ 6

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie dramatycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z czytelni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *