Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: bibliotekaradymno.098.pl

Data publikacji: 2017.03.31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.22

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia i ułatwienia:

 • Brak opisów alternatywnych do materiałów video i grafiki dla osób z dysfunkcjami.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów.
 • Brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści.
 • Strona posiada wersję kontrastową.
 • Strona umożliwia zmianę rozmiaru tekstu.
 • Pobrane pliki mogą być dostępne cyfrowo.
 • Prosty i zrozumiały tekst.
 • Można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Kuchta,
adres poczty elektronicznej e-mail: mbpradymno@wp.pl
telefon:( 16) 628 11 34

 

Każdy ma prawo

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Zgłoś żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Wnioskować o udostępnienie informacji w innej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • Adres strony internetowej, na której jest niedostępna treść.
 • Imię i nazwisko.
 • Swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail).
 • Wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2-miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, której strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście.
 2. Do wejścia prowadzą stopnie oraz podjazd dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośnika. systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 6. Do pomieszczeń bibliotecznych można wjechać na wózku.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 11. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.